1. ADRAR
 2. CHLEF
 3. LAGHOUAT
 4. OUM EL BOUAGHI
 5. BATNA
 6. BEJAIA
 7. BISKRA
 8. BECHAR
 9. BLIDA
 10. BOUIRA
 11. TAMANRASSET
 12. TEBESSA
 13. TLEMCEN
 14. TIARET
 15. TIZI OUZOU
 16. ALGER
 17. DJELFA
 18. JIJEL
 19. SETIF
 20. SAIDA
 21. SKIKDA
 22. SIDI BEL ABBES
 23. ANNABA
 24. GUELMA
 25. CONSTANTINE
 26. MEDEA
 27. MOSTAGHANEM
 28. M'SILA
 29. MASCARA
 30. OUARGLA
 31. ORAN
 32. EL BAYADH
 33. ILLIZI
 34. BORDJ BOU ARERRIDJ
 35. BOUMERDES
 36. EL TARF
 37. TINDOUF
 38. TISEMSILT
 39. EL OUED
 40. KHENCHELA
 41. SOUKAHRAS
 42. TIPAZA
 43. MILA
 44. AIN DEFLA
 45. NAAMA
 46. AIN TEMOUCHENT
 47. GHARDAIA
 48. RELIZANE

 

Tlemcen

Actualité Presse Tlemcen info Oran / Es Senia Meteo

Superficie (km2) : 9.071,69
Nombre de communes : 53
Nombre de dairas : 09
Nom des dairas :
Marnia, Remchi, Ghazaouet, Nedroma, Mansourah.
Principales localites : Ain Fetah, Ain Fezza, Ain Ghoraba, Ain Kebira, Ain Nehala, Ain Tallout, Ain Youcef, Amieur, Azails, Bab El Assa, Beni Bahdel, Beni Boussaid, Beni Mester, Beni Ouarsous, Beni Semiel, Beni Snous, Bensekrane, Bouhlou, Chetouane, Dar Yaghmouracene, Djebala, El Aricha, El Bouihi, El Fehoul, El Gor, Fellaoucene, Ghazaouet, Hammam Boughrara, Hennaya, Honaine, Maghnia, Mansourah, Marsa Ben M Hidi, Msirda Fouaga, Nedroma, Oued Chouli, Ouled Mimoun, Ouled Riyah, Remchi, Sabra, Sebaa Chioukh, Sebdou, Sidi Abdelli, Sidi Djillali, Sidi Medjahed, Souahlia, Souani, Souk El Khemis, Souk Tlata, Tianet, Tirni Beni Hediel, Tlemcen, Zenata.

Relief :
climat continental ; montagnes chaines des Traras, monts de Tlemcen, Sebdou ; Oueds lsser, Tafna

pluviometrie : 500 mm/an.

Tourisme
Sites et monuments :
environ 45 sites naturels et historiques classes, Honaine, mosquees almoravides de Tlemcen et Nedroma, Sidi Boumediene, medersa d El-Eubbad, mosquee de Sidi Belkacem, mosquee de Sidi Halloui, Mechouar, villages de Tlata et Zahra, mosquee de Beni-Snous etc.

Codes postaux
13000 Tlemcen, 13111 Ain el Houtz, 13120 Beni Mester, 13121 Zelboun, 13125 Terni, 13130 Ain Ghoraba, 13140 Ouled Mimoun, 13150 Ain Tellout, 13151 Ain Nekrouf, 13165 Ain Fezza, 13180 Ben Sekrane, 13181 Djerba Chelaida, 13182 Sidi Senoussi, 13185 Amieur, 13190 Sidi Abdelli, 13200 Sebdou, 13210 El Aricha, 13211 El Aouedj, 13220 El Gor, 13230 Beni Snous, 13231 Khemis, 13241 Tleta, 13250 Beni Bahdel, 13260 Sidi Djillali, 13261 Debbagh Magoura, 13262 El Abed, 13300 Maghnia, 13301 Akid Lofti, 13302 Ain Zana Chebikla, 13310 Sabra, 13320 Hammam Boughrana, 13321 Maaziz, 13322 Sidi Mechhour, 13330 Sidi Medjahed, 13350 Bouhlou, 13400 Ghazaouet, 13401 El Bor, 13402 Djemma Sekhra, 13410 Dar Yaghmouracene, 13420 Souahlia, 13421 Mezaourou Sidi Brahim, 13430 Tianet, 13440 Marsa Ben MÂ’hidi, 13441 Arbouz, 13442 Boukanoun, 13460 Bab el Assa, 13470 Souani, 13480 Souk Thleta, 13500 Remchi, 13510 Ain Youcef, 13520 El Fehoul, 13530 Sebaa Chioukh, 13540 Beni Ouarsous, 13541 Sidi Bendiaf, 13550 Hennaya, 13551 Ouled Kadda, 13560 Ouled Riah, 13580 Honaine, 13590 Souk el Khemis, 13591 Sidi Driss, 13600 Nedroma, 13601 Khoriba, 13610 Ain Kebira, 13620 Fellaoucene, 13621 Boutrak, 13640 Djebala, 13641 Zekri Moussa Adjaidja.